Category Archives: ???

Jeg vet ikke hvor jeg skal plassere dette. På hylla eller garasjen? IIIIKKK!

Det var dagens!

Sååå…

Donald Trump har blitt falsk nominert for fredsprisen 2 år på rad. Nå har de ringt FBI for å undersøke.

Hehehahahahahoooooo…

Oh, vi bor i et Mollbo land. Fy f…. FBI!

HAhahahahahahahoooo…. Mulder og Scully tar saken!

Hahahahahooooo.

«Falsk nominert», hva betyr det?

Hahahahahahahoooo…. FBI!

Hahahahahahooooo….

Molbo. Molbo land.

MolboLand

FBI! De som skal fange seriemordere og alvorlig kriminalitet skal ta seg av dette? Hahahahahoooo… Det er helt utrolig.

Øvelsesoppgave:
Prøv å ikke le deg ihjel.

Reklamer

Hva er en mann for en feminist? – En feministisk oppgave fra AndyAce83 arkivet #2

«There is a mode of vital experience […] that is shared by both men and women. I will call this body of experience «modernity».[…]To be modern is to be part of a universe in which, as Marx said, «all that is solid melts into air»» (Berman, 1974, s15)

Hva er en mann? Bilde av mannen har forandret seg med historien via moter, vaner og kulturelle forventninger. På 1700-tallet brukte rike like mye sminke som kvinner, for ikke for mange år siden var det ment at mannen skulle holde døren åpen for kvinnen, spandere maten og være den seksuelt aggressive (noen mener dette ennå) og nå kan det virke ut til at mannen skal oppføre seg feminint, hva populært er kalt metroseksuel. Hva er egentlig mannlighet og hva er egentlig umanlighet?

Manlighet er for meg positive og negative egenskaper, forventninger og biologi som ligger til det å være en mann. I løpet av de siste 100 årene har to begrepspar dukket opp som har preget forskningens syn på mannen. Det første begrepet er Maskulinitets begrepet. Dette begrepet ble føst brult i 1890-åreenes Usa og har ofte blitt brukt fordi det kan brukes om «alle menn«(Lorentzen, 2006, s125). Dette begrepet hadde, som den Aristoeliske (Bondevik & Rustad, 2006 s43), en kroppslig fokus av menn og at det handlet om menn som forskjellig fra kvinnen (Lorentzen, 2006,s125-126). Men dette begrepet har skiftet betydning igjenom årene og endt opp som en analytisk begrep for  «komplekse sosiale prosesser […] eller overforenenkle de samme prossessene» og «[i] noen analyser brukes begrepet slik at maktperspektivet i kjønnsrelasjonene forvinner» (Lorentzen, 2006, s128). Med andre ord har ordet fått mange betydninger de siste årene, og er like komplisert å definere som de systemene ordet ofte skal være med på å analysere.

Det andre analytiske begrepet som er med på å definere det som er mannen, som kommer fra nordens forskning, er et begrepspar kalt mannlig\umannlig (Lorenzen, 2006,s129). Dette begrepsparet er ofte brukt til vanlig sammen med og ofte blandet med maskulinitesbegrepet men har ved definisjon en mer normativ og kulturellt fokus på mannen. Der maskulinitetsbegrepet er systemrettet, er mannlig\umannlig mer normativt og kulturellt fokusert og under stadig forandring (Lorenzen, 2006,s129-131). Disse to analytiske begrepene er med på å prege den analytiske forskningen på hva en mann er og hvordan det maskuline og\eller det mannlige preger verden på forskjellige områder (økonomiske, sosiologiske, globale osv). Jeg vil likevel starte med å hevde at den manlige starter med det biologiske.

Biologisk er det lett å påpeke hva en mann er. Altså er kjønnsorganet med på å definere hva en mann er. Uteom kjønnsorganet er det andre biologiske tegn på hva en mann er. Mannen har biologisk ofte mer hår enn kvinnen, høyere av vekst, større muskelmasse, har dypere røst og har kortere levetid. Jeg finner det merkverdig at boken Kjønnsforskning -en grunnbok som skal være en «oversiktilig introduksjon for ferske studenter og som referanseverk for mer vidrekommende» (Lorentzen & Mühleisen, 2006, s2). velger å la være å påpeke noen så grunnleggende som en biologisk definisjon i sitt første kapitel om Biologi (Lorentzen, 2006, s23-31). Kanskje dette kommer av at de fleste tar dette forgitt, at en mann ser ut som en mann, og at en manns biologiske kriterer ikke bør defineres. Jeg velger likevel å påpeke dette, for jeg mener at utseende er absolutt med på å definere hva en mann er. Hva kapittelet istedet velger å gjøre er å gi en strukturell kritikk av alle tanker om at kroppen på noe måte skulle kunne definerer kjønn.  Som det står

«Den viktigste grunnen til at det også i dag er nødvendig å ta med et lite kaptittel om biologi i en lærebok om kjønnsforskning, er at biologismen fremdeles lever sterkt både i populærvitenskaplige representasjoner, i dagligdagse forestillinger om kjønn og i medieoffentligheten. » (Lorentzen, 2006, s25).

Med andre ord kan det virke ut som om det ikke lenger er nødvendig, for Lorentzen, og definere mannen biologisk, og at kapittelet heller er skrevet på trass eller som en nødvendighet for å påpeke biologismens feil, for så å kunne fokusere på de viktigere aspektene ved kjønn. Altså den antropologiske, den humanvitenskaplige og den samfunnsvitenskaplige. Dette kommer kanskje av at det å definere kjønn og mannen ut ifra en biologisk standpunkt er for enkel og for deterministisk. Likevel, mener jeg at en god start blir å starte med den biologiske, for så og kunne fokusere på de andre aspektene ved kjønn. For det mannlige er ikke bare, som Lorenzen virker ut til å hevde, bare normative verdier. Jeg, som determinist tilhører trolig den sosialbiologiske tankene om hva en mann og det mannlige er. Selv om jeg ikke ville hevde så sterkt som Lorenzen hevder at Edward Wilson sier at «intet ringere enn all sosial atferd[…] skulle kunne forklares med utgangspunkt i biologien» (Lorenzen, 2006, s29), så er det, for meg, uten tvil en sammenheng mellom kultur og natur, arv og miljø.  Et eksempel på at den biologiske kjønnsidentiteten er sterk kan man finne i samme boken, i kapittelet «Forskning på menn og maskulinitet», hvor det står om menn hvor «kroppen som maskin er idealet» (Lorentzen, 2006, s123). Selv om dette eksemplet er, som Lorenzen skriver, «spekulativt og ideologisk» mer «enn et vitenskaplig» (Lorenzen, 2006, s30), er det også et eksempel på hvordan mannens kropp har formet hans identitet og kultur. Altså en natur\kultur forhold, som selv om kan ofte være feil, likevel ikke kan undervurders fullstendig og har formet det mannlige på en eksplistt og implistt måte.

Når vi så beveger oss vekk fra den biologiske definisjonen på mannlighet blir ting fort litt mer komplisert og det er fort gjort å havne på tynn is. Den politisk korrekte måten å definere en mann på kan det virke ut som om det er å ikke definere en mann som en mann i det hele tatt.  Som Harriet Holter sier i sin tekst «Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikk» «de sosiale kategoriene menn og kvinner kan […]-i sin nåværende form- avskaffes.» (Holter,1976, s69). Hva dette betyr er at mannens identitet og sosiale rolle er ikke naturgitt, men sosialt bestemt (Holter,1976, s63).Så når noe er sosialt bestemt er det også foranderlig, flytende og vansklig å definere. Det er her mannsforskningen kommer inn. I flere hundre år har forskningen, ifølge Jørgen Lorentzen, sett på menn som det «normale» og det «nøytrale» og derfor kommer mannsforskningen inn som en «kritisk forskning på menn» (Lorentzen, 2006, s121). Mannsforskningen driver da med tilnærming til begrepene menn, mannlighet og maskulinitet i et forskningsperspektiv.

Så hva er definisjonen på en mann? Den eldste definisjonen jeg har funnet er av Aristoteles. Aristoteles’ sa at den unge mann skulle være ateletisk, en middelalderene mann skulle kunne skremme sine fiender og en gammel mann skulle eldes på best mulig måte (Pappas, 2001, s25). En ganske enkel og trygg standar som de fleste menn i antikken trolig ville kunne levd opp til.  Men i vår tid, som ikke tilhører antikkens enklere tider, og hvor, som mitt inledende sitat påpeker, moderniteten har forsket frem nye og mer kompliserte forhold, har det mannlige skiftet form. Iallefall i forskningen.

Et eksempel på hvordan det manlige fort kan bli veldig komplisert i en analyse kan man se i teksten «Global Masculinitities: Restoration and Resistance» av Michael S. Kimmel. Her har han gjort en analyse av forholdet mellom globalisering og mannen ifra et maskulinitets-analystisk vinkling. Dette preger teksten ved at mange elementer må tas inn i analysen på mikro, makro, systematisk og hegemonistisk nivå. Et eksempel på denne type analyse fra teksten, er som Kimmel sier selv

«In each society, then, there are multiple defininitions of masculinity, some more valorized than others. In all cases, masculinities are constructed in relation to femininites and express the multiple ways gender identity is articulated through gender order, in which gender is not only a property of individuals but process of institutions and a dynamic of power relations between groups. That is, the gender order expresses men’s power over women (male domination) and power of some men over other men (by race, sexuality, ethnicity, age, able-bodiedness)» (Kimmel, 2001, s23)

I dette avsnittet ser vi alle de typiske elementene til en maskulin analyse. Kimmel nevner forholdet mellom det maskuline og det feminine, det systematiske forholdet mellom individet og samfunnet (instutisjonene) og nevner til slutt et hirarki, som ikke bare er mellom kvinner og menn, men også mellom menn og menn. Dette blir etterhvert et veldig komplisert system av teorier og relasjoner, slik at hele modellen blir virkende «veldig fast låst» (Lorenzen, 2006,s129) og slik blir da også analysen.

Når det da kommer til en analyse av mannen sett ifra den litt enklere og mer normative mannlig\umannlig begreps analysen vil jeg nevne den norske teksten «Men’s work and Family Reconciliation in Europe» av Øystein G. Holter og den svenske teksten «Men’s practtices in prostitution: The Case of Sweden». Disse tekstene bruker fortsatt begrepet maskulin, men selve fokuset er på mannen som individ. Da særlig er det Holters konklusjon i sin rapport som er interessant. I en forsknings prosjekt som var på jakt etter å finne ut hvordan jobben preget familie livet, kunne det virke ut som om det var mannens familie liv som heller preget arbeidslivet. Som han selv skriver «[…] the main finding was that changes in the men’s household and private life relations preceded other changes» (Holter, 2007, s453). Det virker derfor ut for meg som om forskningen startet som en maskulin analyse, men dens konklusjon lente seg mot en mannlig\umannlig analyse.

Uansett, preger disse to begrepene Maskulinitet og mannlig\umanlig også veldig fokuset på hva en mann er. Når ting blir komplisert og vansklig, som det ofte blir når man spalter alle deler og analyserer og drøfter ting og hvor alle har en mening om hva som er mannlig og i hvorstor grad det mannlige er mannlig. Hvor man «I en likestil kultur, hvor de grunnleggende motsettningene og forskjellene mellom kvinner og menn utgjevnes, vil også begreper som maskulinitet og feminitet miste mye av sin betydning og utbredelse.» (Lorentzen, 2006, s128), med andre ord «all that is solid melts into air«. Da er det godt å vite hvis man lurer på hvem man er, så er det bare å se ned på kroppen, å vite at mann er mann fordi man ser ut som en mann. Denne type definisjon er trygg og er for de fleste holdbar.

Litteraturliste:

Berman, Peter, 1974, «Introduction: Modernity – Yesterday, Today, Tomorrow», fra All that is solid melts into air. The experience of Modernity, Verso, New York

Bondevik, Hilde og Rustad, Linda. 2006, «Humanvitenskaplig kjønnsforskning» fra Kjønnsforskning –en grunnbok, Lorenzen, Jørgen og Mühleisen, Wencke, Universitetsforlaget

Lorentzen, Jørgen, og Mühleisen, Wencke 2006, «Hva er kjønnsforskning?», fra Kjønnsforskning –en grunnbok, Lorenzen, Jørgen og Mühleisen, Wencke, Universitetsforlaget

Lorentzen, Jørgen, 2006, «Forskning på menn og maskulinitet» fra Kjønnsforskning –en grunnbok, Lorenzen, Jørgen og Mühleisen, Wencke, Universitetsforlaget

Pappas, Nickolas, 2001, «Aristotle» fra The Routledge Companion to Aesthetics (2nd edit), (red.) Gaut, Berys  & Lopes, Dominic McIver, Routledge, Oxon

 

Øvelsesoppgave:

Hvorfor tror du AndyAce83 strøk på feminisme på Blinderen?

NB! AndyAce83 strøk i feminisme på Blinderen. Så ikke bruk denne teksten som juks!

Er feminisme et vestlig konsept? – En feministisk oppgave fra AndyAce83 arkivet.

Når man ser på tv, hører på radioen eller leser avisen, står det jevnlig om hvordan land utenfor Europa og USA har det verre enn oss her i vesten. De har ikke demokrati, de har dårlig råd, og de har dårlige kår. Jeg skal i denne oppgaven drøfte om likestilling og kvinnefrigjøring er et vestlig konsept, og svaret der er nei. Hvordan jeg kom fram til dette svaret, skal jeg komme tilbake til, men først bør jeg definere hva kvinnefrigjøring og likestilling er.

Frigjøring har hatt stor betydning i 1700-tallets Frankrike og den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen var starten på en ideologisk bevegelse som spredte seg utover i vesten og ledet blant annet til den Amerikanske revolusjon, og har preget vår tid i FN erklæringen. Halsaa hevder i en artikkel at feminismen også fikk sin start i 1700-tallets Frankrike, da de ikke lenger ville finne seg i å være mindreverdige etter triumfen i 1789 (Halsaa, 1996 ,s152)

Likestilling er da målet til en kvinnefrigjøre i at kvinner ikke lenger skal være mindreverdig og diskriminert på grunn av kjønn. At man skal ha likest mulig fordeling av makt, innflytelse og ressurser mellom kvinner og menn (Teigen, 2006, s185).

Vi befinner oss ennå innenfor Europas grenser, så spørsmålet er; Hva kan vi se fra andre verdensdeler, utenfor vesten, hvor likestilling og kvinnefrigjøring er enten et ideal, praksis eller en kamp. I boken «Kjønnforskning» er det et kapittel om antropologiske og etnografiske studier om kjønnidentitet i andre kulturer med særlig vektlegging på undersøkelsene gjort av ei dame med navn Margaret Mead. Hun mente at kjønnsroller var kulturelt bestemte verdier og hun mente at hun fant svarene ved å studere tre stammekulturer på Ny-Guinea. Ved å se på Arapesh stammen mente hun at hun fant eksempler på en helt likestilt stamme. En stamme som ikke gjorde noen forskjell på maskuline og feminine verdier, men heller fokuserte på et felles mål som begge kjønnene tok del i (Lorentzen, 2006, s33-36).

Men i denne sammenhengen er likestilling vært en naturlig utvikling og ikke vært en kvinnefrigjørings del siden det ikke var noen kvinner å frigjøre.  I de fleste land, hvor slik naturlig likestilling ikke har funnet sted har man etter hvert tatt opp kampen om kvinnefrigjøring og likestilling. Problemet er at siden all den nye organiserte feministiske bevegelser utenfor vesten kan spores til den franske og siden vestlige feministiske tanken har mange sett på slike handlinger som vestlige.

Uma Narayan er ei dame fra India, som også har bodd i Uganda og senere USA, som har kjempet for kvinnefrigjøring og likestilling i sitt hjemland og har ofte derfor måtte tåle å høre at hun er imot sin egen kultur og prøver å vestliggjøre den tredje verden med sin feministiske kvinnekamp. Hun hevder likevel at hun ikke driver med en vestorientert feminisme og at hennes kvinnefrigjøringskamp har kommet av helt egne observasjoner fra barndommen. At hennes kompliserte forhold til sin mor og sin kultur har ikke kommet fra hennes opphold i USA, men heller ved å lytte på sin mors problemer og hennes families ønske om å gi henne en utdannelse. Som hun selv sier i sin tekst Contesting Cultures

”[…] for many Third world feminists consciousness is not a hot-house bloom  grown in the arid atmosphere of ”foreign” ideas, but has roots much closer to home.” (Narayan, 1997, s397). “Closer to home” for henne var som hun selv sier “I am arguing that my eventual feminist contestation of my culture have something to do with the cultureal dynamics of the family life that surroundet me as a child. […] [T]hat my mother’s pain too has rustled among the pages of all those books.” (Narayan, 1997, s370-372).

Så slik jeg har forstått Narayan er det vestlige feministiske bøker som har påpekt hvorfor & hvordan hennes hjemland må jobbe med kvinnefrigjøring, men hun følte helt siden hun var liten at problemene var der. Med andre ord, kvinnekampen var ikke et vestlig ideal så mye som den tredje verdensdels store behov.  Likevel møtes hun av mange, kvinner så vell som menn, at hun prøver å prakke vestlige verdier på sitt hjemland.

Hun sier så at hun har observert en tendens i sitt land til at man retorisk skiller mellom hva kulturen ser på som naturlig modernisering og den mer skumle vestliggjøringen. Tv er et utmerket medium for å spre skepsis for den vestlige verden uten frykt for at tven i seg selv er en skummel trussel for Indias kultur og en vestligjørings element (Narayan, 1997,s407).    

Denne misstroen til det vestlige har trolig en historisk sammenheng som strekker seg tilbake til koloniserings og den imperialistiske tiden hvor den hvite mannen hevdet seg over den tredje verden. Som motvekt hevdet Indere at deres kultur var best, men som Narayan sier ”The sound and fury of these ”my culture is better than your culture” conflicts […] often served to obscure the fact that woman were clearly second-class citizens in all these cultural contexts” (Narayan, 1997, s404).

Imperialismen var starten på globalisering, og globalisering har ledet til økt fattigdom blant enkelte kvinner i den tredje verden. Jeg har lest at 70% av alle fattige i verden har blitt kvinner (Kimmel,2001, s21), dette på grunn av at kjønn har blitt en viktig del av organiseringen i motstanden til globaliseringen i form av religiøse, etniske eller nasjonale termer. (Kimmel,2001,s25-26) Det er lite trolig at Narayan og andre feminister i den tredje verden ikke har sett dette og derfor latt seg inspirerer til å organisere. Uten om dette har den tredje verdens del helt andre problemer enn den vestlige når det kommer til kvinners problemer. Dette kommer ofte av at vestlig feminisme kan oppfattes som den hvite middelklasse feminisme.

Ei dame som har påpekt & kritisert den vestlige feminismen som for hvit er Bell Hooks som i sin tekst hevder at vestlig feminisme handler om ”housewifes bored with leisure, with the home, with children, with buying products, who wanted more out of life” og at det er ”white woman who dominate feminist discourse today”  (hooks & watkins, 2000,s1-3). Ønske om å komme vekk fra hus og unger kan virke ut for Hooks som en bagatell i forhold til hva hun som mørkhudet kvinne måtte oppleve som den sosiale gruppen som er ”lengst nede av noen andre grupper” (hooks & watkins, 2000, s16), med andre ord vestlig feminismes feil var at den var for vestlig. Hun følte at den hvite feminisme, som jeg vil hevde er den de fleste assosierer med den vestlige feminismen, var basert på at det var de hvite kvinnene som hadde ”oppfunnet” undertrykkelses begrepet og at de hvite kvinnene ikke kunne forstå at mange kvinner levde daglig i betydelig større undertrykkelse enn dem selve også ofte anskaffet sin egen bevissthet om at de var undertrykte helt uavhengig av disse hvite kvinnene (hooks & watkins, 2000, s11).

Så selv om motstandere av likestilling i den tredje verden og hvite middelklasse kvinner vil hevde at feminisme er et vestlig begrep, så må det ikke glemmes at undertrykkelse var der før teori dukket opp og behovet enkelte steder var og er trolig større enn andre. Når for eksempel Harriet Holter skriver i sin tekst ”Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikk” at ”I dag fremtrer både undertrykkelse i sin alminnelighet, og kvinneundertrykkelse ikke minst, mer tilslørt, vanskelig å gripe og forklare” (Holter, 1976, s3) snakker hun om helt andre problemer enn Uma Narayan. Harriet Holter snakker om en bevegelse fra direkte og synlig undertrykkelse til en indirekte og usynlig undertrykkelse i det vestlige system, men Uma Narayan ser ennå direkte undertrykkelse i form av konebrenning og tvangsekteskap (Narayan, 1996, 401) et problem mer typisk for India enn Vesten. Som hun selv sier

Issues that feminist groups in India have politically engaged with include problems of dowery-deaths and dowry related harassment of woman, police rape of woman in costody, issues relating to woman poverty, work and health, and issues of ecology and communalism that affects woman’s life” (Narayan, 1996, 401).

Så for å oppsummere vil jeg si at likestilling og kvinnefrigjøring er ikke vestlig konsepter like lite som konebrenning er Indiske konsepter. Rett er rett, og urettferdighet er urettferdighet uansett hvor i verden man er. Når vi ser at det finnes fullstendig likestilte kulturer i verden som naturlig har utviklet seg i den rettingen kan det ses på som et godt motargument mot at likestilling er rene vestlige konsepter. Når vi så leser teksten til Uma Narayan og ser at det er en retorisk forskjell mellom modernisering og vestliggjøring, og at enkelte undertrykningsformer er så grove og så klare er det lett for de fleste å se at likestilling i den tredje verden ikke er så mye et vestlig ideal, som en livsnødvendighet. Jeg nevnte også at en kritikk angående feminisme var at den ofte tok formen av å representere hovedsakelig den hvite middelklasse kvinnen og nevnte da hvordan feminisme utenfor vesten var dannet delevis på grunn av vestens rolle, men like vel tok sin egen form. Dette på grunn av at den «vestlige feminismen» ofte var rettet mot en hvit middel klasse kvinne og ikke kvinner av alle racer og klasser.

Litteratur liste

Bell, Hooks & Watkins, Gloria, 2000 «Black Women. Shaping Feminist Theory» fra Feminist Theory. From Margin to Center 2000, Bell, Hooks & Watkins, Gloria, Pluto Press

Halsaa, Beatrise, 1996, «Kap.7 Variasjon over et tema. Feminisme som teori», fra Holter, Harriet Hun og han. KJønn i forskning og politikk, pax forlag

Holter, Harriet, 1976, «Om Kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og  hersketeknikker», fra Kvinnekunnskap 0, Thordis, Støren (Red) & Wetlesem, Tone Schou, Gyldendal Norsk Forlag

Lorentzen, Jørgen, 2006 «Etnografiske fortellinger om kjønn», fra Kjønnsforskning –en grunnbok, Lorenzen, Jørgen og Mühleisen, Wencke, Universitetsforlaget

Narayan, Uma, 1997 «Ch.23: Contesting Cultures – «Westernization», Respect for Cultures, and Third-World Feminists», fra The Second Wave. A reader in Feminist Theory, Nicholson, Linda (red.), Routledge

Teigen, Mari, 2006, ”Kjønn og politikk”, fra Kjønnsforskning –en grunnbok, Lorenzen, Jørgen og Mühleisen, Wencke, Universitetsforlaget

 

Øvelsesoppgave:
Denne teksten var skrevet når jeg studerte feminisme på Blinderen. I hvor stor grad kan du se at AndyAce83 ikke er feminist når han skrev denne oppgaven? Hvis du opplever teksten til å ikke være anti-feministisk kan det da tenkes at det å være objektiv faktisk er mulig?

Vi må ikke svartmale monstre.

Såååå…

Listhaug har sagt noe slemt igjen. Hun har gått ut og kalt pedofile for monstre. Noe som setter kjepper i hjulene for progressiv tenkning.

Jeg har skrevet om dette på min blogg før… Det er bevegelser i vinden. Pedofili skal aksepteres. 

Husker du når vi lo av kristenkonservative mørkemenn som sa at aksepterer vi homofili må vi snart akseptere pedofili? Vel de får rett. Gradevis.

Listhaug kalte pedofile for monstre og folk er i harnisk. Dette er ikke bra, sier de. Fordi blablablablablablaaaaaa!

Det er ikke EN TING I DETTE JÆVLA LANDET HER SOM IKKE SKAL KVERRULERES OG DEKONSTRUERES! ALT SKAL FORSTÅS SEG PÅ OG SYNES OM.

Hør her! Pedofile folk som ikke handler på sine drifter er IKKE et problem. Det er ingen som bryr seg om hva en pedo gjør inne i sitt eget hode. Når Listhaug snakker om monstre er det ikke fordi pedofile har destruktive drifter, men fordi disse driftene blir satt ut i HANDLING!

Noen handlinger er monstriøse. Voldtekt av barn er så bestialsk, så dyrisk, at det setter alle mennesker som gjør det ut av gruppen menneske og inn i gruppen MONSTER. Monster.

«Jommen, jommen…»

NEI! Ikke noe jommen!  Et sted må vi være klare. Vi kan ikke problematisere ALT.

«Jommen, jommen… Barna klarer ikke å si til folk at noen de er glad i driver overgrip med dem hvis vi kaller overgriperen monster».

HOLD KJEFT! Du bare måtte kverulere litt, ikke sant? Ingen sier til barn at pedofile er monstre, fordi ingen snakker med barna sine om pedofili! Konseptet er så ekkelt at vi snakker jo faen ikke med hverandre om det omtrent, langt mindre med barn.

Dette er kverulering basert på moralsk relativistisk begredligheter og at Listhaug sa det. Slemme Listhaug. Sier slemme ting fordi hun har feil -isme. HOLD KJEFT FORBANNA IDIOTER!

Faktisk vil jeg sette listen opp litt. Ikke bare er pedofile monstre, men jeg mener faen meg at de som sier at pedofile ikke er monstre er MONSTRE de også!

SLUTT! Slutt med det!

Nok er faen meg nok!

Øvelsesoppgave:

Glen or Glenda; Modernistisk for noen, er makkverk for andre.

«You’re destroying me. You’re good for me.»

Hiroshima mon amour (1959)

«A new day is begun. A new life is begun. A life is ended.»

Glen or Glenda (1953)

 

Glen or Glenda (1953).

Edward Davis Wood, eller Ed D. Wood jr. som de fleste kjenner han som er kåret flere ganger som verden dårligste regissør. Filmer som Bride of the Monster (1955) og Plan 9 from Outer Space (1959) står i filmhistorie bøkene som store kalkun filmer. I min oppgave kommer jeg til å gå i forsvar til denne regissøren, som filmer jeg mener er langt bedre enn sine rykter.

Jeg skal ikke si at filmene er av høy kvalitet eller at filmene ikke er store kalkuner. Det jeg ønsker er å sette lys på hvor flink han var kreativt og med sin skaper glede skapte filmer som var hans egne. Og jeg vil derfor påstå at filmen Glen or Glenda (1953) faktisk er en modernistisk film og ikke ren søppel som filmhistorien har beskrevet den som.

Jeg kommer til å prøve å bevise dette ved å svare på noen problemer rundt filmen. Følger Glen or Glenda de modernistiske kravene tematisk og estetisk? Jeg vil vise dette i hvordan tilværelsen\ samfunnet manifesterer seg i filmens form.

Jeg ønsker å analysere denne filmen, ikke ved å spørre hvorfor elementene er der, men hva det gjør med filmen. Ved å se denne filmen som et enkeltstående verk (kunstens autonomi), uten å fokusere for mye på alt som er skrevet rundt den, og bare å fokusere på den rene analytiske teorien, ønsker jeg å vise hvordan denne filmen kan bli assosiert med andre modernistiske filmer. Jeg skal med andre ord ikke ta stilling til i hvor stor grad virkemidlene og resultatet er bevisst eller ei, siden det er lite som egentlig kan bevises i etter tid.

Hva handler Glen or Glenda om?

Glen or Glenda er en film om problematikken når en man føler en dragning til å gå i kvinne klær. Historien er fortalt av en vitenskapsmann, som forteller om en psykolog, som forteller om Glen som har akkurat dette problemet. Vi følger derfor i store deler av filmen Glen som ofte tar på seg rollen Glenda og går da i kvinneklær. Hans største problem er hvordan han skal kunne si dette til sin kjæreste Barbara og om han faktisk bør fortelle henne det. Etter en sjelegransking bestemmer han seg for at han skal si dette til sin kjæreste og hun aksepterer det ganske så greit, de gifter seg og etter hvert er Glen blitt kvitt problemet sitt. Det er også en kort side historie om en annen gutt som er tvekjønnet og går igjennom en operasjon for å bli dame.

Det modernistiske med stilen i denne filmen

Glen or Glenda som de andre filmene til Ed. D. Wood har mange feil. Men Woods feil har en sjarm og er med på å gjøre Glen or Glenda ærlig og personlig. Man kan for eksempel lett se forskjellen mellom en film av Wells og Wood. Jeg skal nå poengtere elementer i denne filmens stil som jeg mener skiller han fra Hollywoods mainstream realisme og som dømte han den dårligste regissøren i verden, men som kan kalles modernistisk.

Vitenskapsmann eller Gud?

I den aller første scenen i filmen ser vi karakteren som blir kalt Vitenskapsmannen. Han er en av 3 fortellere i denne filmen. Vi ser en medium halvnært bildet av han før kameraet starter en utzooming til vi ser en total. Vitenskapsmannen starter å snakke når kameraet er helt ute. Dette er et uvanlig valg hvor man starter med hele bildet før man går til en innzooming for å nå et halvnært bildet. Dette skaper en distanse til karakteren som forteller, men er også med på å starte en fremmedgjøring fra første øyeblikk. Når Vitenskapsmannen sier ”Starteling” blir det plutselig klippet tilbake til et halvnært bilde. Samtidig må det nevnes at Wood faktisk bruker den ”naturlige” kamera styringen i siste scene, noe som viser at han faktisk kunne ”bedre” enn hva folk antar.

I første scene er vi også vitne til skygge fra kamera. Dette er tilsynelatende tabber, eller i alle fall kreativt valg som langt ifra er vanlig. Men det slike valg gjør er å synliggjøre virkemiddlende og synliggjøring av virkemiddlende er typisk moderne (Asbjørnsen, 1999, s 45)

Robert B. Ray A Certain Tendecy of the Hollywood Cinema, kritiserer Amerikansk film for å skjule virkemidlene eller hva han kalte ”Den usynlige stilen” (Asbjørnsen, 1999, s 51). Ed Wood er blitt kalt den dårligste regissøren i Hollywood på grunn av at hans filmer er annerledes narrativt og også stilistisk. En Wood film er ikke skapt av seg selv, det ser man lett. Wood også påpeker dette eksplisitt i sin introduksjons tekst som sier: ”In the making of this film, which deals with a strange and curious subject, no punches have been pulled-no easy way has been taken.”

Ed Wood før-hollywood periode er uklar, men noen har hevdet at han startet sin karriere i teateret og kan ha blitt inspirert av Brecht i det miljøet. Glen or Glenda har mange elementer med seg som minner om Vorfremdungs effekter. Vorfremdungs-effekten tilhører teateret og Bertolt Brecht.

For Brecht står underholdning høyest (Asbjørnsen 1999, s47) og Glen or Glenda har stilistiske trekk som minner om underholdnings sjangeren grøsser. Dette gjelder også i mange av de andre filmene i Ed Woods filmografi. Faktisk så virker det tunge tordenværet, den skumle vitenskapsmannen og den voldsomme musikken malplassert i denne filmen, som også har trekk fra dokumentar og melodrama. Det kan virke som om filmen har et like komplisert forhold til sjanger identitet, som Glen har til kjønnsidentitet.

Slike elementer vil nok plage noen, og glede andre som ser filmen, men også skape en undring over hva publikum egentlig ser. Altså føler jeg at både Brechts ønske om underholdning med distanse og Adornos kriteria om noe mer enn bare lett underholdning blir tilfredstilt (Asbjørnsen 1999, s54-60). Man kan enten se denne filmen som en dårlig film som man kan le av, eller et seriøst forsøk på å gi oss innsikt om et problem mange har hørt om men få vet hva egentlig innebærer.

En annen ting som man legger merke til er det ofte stive språket som sjeldent virker naturlig. Setninger som ” JUDGE YE NOT” og ”Doctor Arkham, a young man though he is, speaks the words of the all wise” er ikke naturlig tale, men i stedet veldig teatralsk. Jeg vil derfor hevde at Glen or Glendas manus bør godkjennes som et eksempel på komplisering av språk fordi det er unaturlig og kunstig. Målet med å komplisere formen er at det retter ikke bare fokuset mot tingen men språket (Asbjørnsen, 1999, s44-45). Dette mener jeg er bevisst fra Wood.

Skuespillerene i filmen er også veldig særegne. Måten de leverer linjene på, og hvordan faktene deres er enten stivt, overspilt, nær stumfilmens gestikulering. Men det stive skuespillet kan også fungere som et Brectiansk trekk for å si at dette er ikke virkelig. Distansere oss fra handlingen. Det samme gjelder når karakterene plutselig referer til oss som publikum.

Med tema i denne filmen blandet med Brecht er det min mening at Glen or Glenda sier at våre fordommer er foranderlige. Den skulle derfor ha appellert til den moderne tilskuer siden den sier at verden som menneske skapt og foranderlig (Asbjørnsen 1999, s 49). Hadde denne filmens stil vært mer realistiske ville folk tenkt, ifølge Brecht, at dette er bare slik verden er.

«I love you and you love me»

Et eksempel på dette er når vi ser scenen hvor Glen avslører sin hemmelighet til Barbara og hun bestemmer seg for å tilgi han ved å gi han hennes klede er overspilt og ikke særlig realistisk.

Du har en dyp mandig forteller stemme som forteller om en annen mans mindre mandige tiltrekninger, samtidig som vi ser Barbara spille sine følelser på en nær ekspresjonistisk måte før hun aksepter Glens merkelige vaner. Ingen ville kunne tro på en slik slutt, men det er min mening at dette heller ikke er meningen.

Den lykkelige slutten ville Ed Wood si at dette er ikke slik det ville skje, men slik det burde ha skjedd. Hva han ønsker skulle sin forlovede skulle si. Noe som også blir referert til av Vitenskapsmannen når han sier “No one can really tell this story. Mistakes are made. But there is no mistakes in the thoughts in a mans mind. The story is began!” Altså er dette bare en historie med fokuset på et problem som omhandler et menneskes psyke og det er altfor vanskelig for oss å forstå og en film å forklare eller som Psykologen sier: “Only the infinity of the depth of a mans mind can really tell this story.”

Når tyskerene hadde slik scenekunst ble det kalt «Ekspressionisme», når Ed Wood gjorde det ble det kalt «tullball».

Og det er trolig derfor at Wood laget en drømmesekvens. Vi må inn i karakteren Glens sinn. For rundt halveis i filmen etter at vi har sett at Glen må ta et valg om han skal gifte seg med Barbara uten å fortelle hans hemmelighet at vi blir vitne til en indre reise i form av et konseptuelt subjektivt bilde. Her ser vi Glens tanker over sin egen legning og dens problemer der bildene er drømmeaktige og fulle av symboler. Blant annet kan vi se at Glen og Barabara gifter seg med djevelen som forlover, en symbolikk som er ganske lett å forstå. At ved å lyve til Barbara så gjør han noe som er ondt.

Kulissene i denne drømme sekvensen føler jeg tar mye inspirasjon fra Tysk ekspresjonisme, ved at man for eksempel ser en helt minimalistisk svart bakgrunn, eller senere i drømme sekvensen hvor vi ser denne skeive peisen og at det er lite tale og for det meste bare musikk på lydsporet. Den tyske ekspresjonismen var en del av stumfilmens avantgarde periode som er blitt kalt den første modernistiske bølgen i filmen (Næss 1997, s44-46)

Et siste vanlig modernistisk stil trekk som jeg mener til tider er også å finne i Glen or Glenda, om dog ikke i så stor grad, er det segment baserte. Filmen dreier seg om Glen, men plutselig får filmen en annen hovedperson, den transeksuelle Alan. Vi blir aldri kjent med den karakteren, og jeg føler at karakteren spiller en lignende rollen som Lui i Hiroshima mon amour. Lui har en egen bakgrunnshistorie som er mørk, men den blir sidesatt for den vestlige jentens lidelse. På samme måte fungerer Alan i Glen or Glenda hvor hans legning ikke var den samme som Ed Wood og blir derfor en kort side historie, som en kontrast til Glen.

Det modernistiske med temaet i denne filmen.

Jeg har nå tatt opp noen stilistiske trekk ved Glen or Glenda jeg mener kan oppfattes som modernistiske. Problemet er at dette ikke er nok, siden mange av disse elementene kan også med et kritisk blikk bli sett på som feil eller valg gjort av en person som ikke visste helt hva han gjorde. Et vanlig syn på Ed Wood. Det er derfor viktig å få poengtert at det ikke bare er stilen som er modernistisk, men også temaet. Jeg skal derfor i denne delen ta opp temaet, en annen side ved Glen or Glenda som jeg mener er modernistisk.

Denne filmen dreier seg om transvetitisme, en legning eller livs valg som nå er har blitt, om ikke helt, i alle fall mer akseptert. Glen or Glenda ble laget i 1953 i USA. Et land kjent for sine mange historiske eksempler på undertrykkelse og forfølgelse. Bare en sterk man med en visjon kunne lage en film så personlig om noe så spesielt som dette.

Everything Is Nice!

Ikke bare sted, men tid er en intressant faktor rundt denne filmen. Det at den ble laget i en periode hvor bare en persons politiske ideal under McCartey tiden kunne lede til forfølgelse og arrestert. Alt i denne tiden kunne bli sett på som kommunistisk og en trussel for staten. Vi ser i denne filmen også hvordan ens legning kunne lede til mye av det samme. USA har aldri vært et land av forståelse eller empati for de som er annerledes.

Det er det jeg mener denne filmen også prøver å si. Den prøver å fortelle hvordan man i USA som en person som er annerledes kan føle seg isolert, deprimert og må bli tvunget til å leve en løgn. Som vi ser i en av de første scenene kan dette også lede til selvhat og selvmord. I filmens mange ”voice of comment” narrasjon forklares det hva det moderne samfunn er og hva den moderne man er men stiller også spørsmålet hva det moderne samfunn og man ikke er. Mangelen på forståelse for mennesker som er annerledes. Fortelleren påpeker hvordan mange av det moderne samfunns hverdagslige ting som bil og fly ikke alltid var sett på som mulig og i strid med naturen, så drar han parallellen i at det nå sees på som likens med transvestitter.

Det er også mange referanser til Gud i denne filmen, eller skaperen som Gud blir kalt her. Hvordan man bruker Gud som en forklaring på hva som er naturlig og ikke naturlig. Et vanlig problem i USA hvor religion ennå ikke i den praktiske forstand er blitt sekularisert. Ordet ”skaper” er også en kreativ måte å distansere seg fra religionen som en institusjon og gå mer ned på hver enkelt persons egen personlige tro. Dette er ikke hva Gud nødvendigvis mener men hva mannen i gaten mener.

Et annet guds aspekt i denne filmen er at man kan tolke vitenskapsmannen som en Gudelignene karakter. Han sitter og oppserverer de andre karakterenes handlinger, og styrer filmen på en vag måte samtidig som han er filmens begynnelse og slutt. Karakteren gir også inntrykk av å kunne skape liv og forandre liv. Dette ser vi i begynnelsen og mot slutten da karakteren Alan\ Ann setter seg på huk ved Vitenskapsmannens side og ved en håndbevegelse gjør Alan til Ann. Det er vitenskapsmannen som er Gud. Berger sier i sin tekst at religion har blitt svekket i det moderne samfunn.”The general uncertainty, both cognitive and normative, brought about by the pluralization of everyday life and of biography in modern society, hasbrought religion into a serious crisis of plausibility. ” (Berger, 1974, s185) Vitenskapen har med andre ord tatt over for Gud, og derfor er Gud tatt formen av en vitenskapsmann.

Andre modernistiske trekk ved filmen er at handlingen dreiers seg mer om en karakters indre. Vi studerer en transvestitts problem, et problem som er psykologisk og som leder til at transvestitten må ta et valg av eksistensiell betydning, om han skal leve en løgn eller fortelle sannheten. For å bruke noen andres ord, Glen må ta et valg mellom forskjellige og uforenlige verdier (Asbjørnsen 1999, s50). Karakteren Glen har også et annet modernistisk trekk som bør nevnes, hans manglende motiv eller som han sier selv ”My mind is in a muddle. Like… thick fog. I can’t make sense to myself sometimes.” Glen stiller her et spørsmål til seg selv om sin mening og hvem han er (Bordwell 1985, s207-208). Det psykologiske aspektet med filmen blir også ganske eksplisitt ved at den andre fortelleren er en psykolog.

Jeg sier den andre fortelleren, noe som leder til et annet interessant element i Glen or Glenda, dens mange fortellere. Vi har vitenskapsmannen som en poetisk forteller, vi har Psykologen som en vitenskaplig forteller og en ”Voice of God” forteller som en retorisk dokumentarisk forteller (Nichols, 2001,s13). Filmens narrative kaos kan vise til regissørens eget kaos, han hadde alt for mange tanker i hode til å gi filmen den strukturen vi er vant med i Hollywood filmen på den tiden. Dette gjør at Ed Wood ikke er det evige samme, han er original. Han angriper i Glen or Glenda ideologien om det riktige liv (Adorno, 1973, s215-217)

Wood vs. Fellini (En kort sammenligning)

For å sette Wood som en modernistisk regissør føler jeg at også jeg bør sammenligne han med en annen modernistisk regissør. Jeg har valgt Fellini.  På imdb.com står følgende om Fellini: ”The women who both attracted and frightened him and an Italy dominated in his youth by Mussolini and Pope Pius XII – inspired the dreams that Fellini started recording in notebooks in the 1960s. Life and dreams were raw material for his films.”

Mye av det samme kunne vell ha blitt sagt om Ed Woods film Glen or Glenda. Hans tiltrekning til å være kvinne skremte han samtidig som USAs pietistiske holdning til hans legning ikke gjorde det bedre. Dette inspirerte han til å lage denne filmen som også er liv og drøm som et rå materiale for hans film.

I 8 1\2 ser vi hvordan en man sliter med sine damer, i Glen or Glenda ser vi en man som sliter med et ønske om å være dame. Begges filmers problemer kommer i form av drømmeaktige segmenter som blandes med det fiktivt univers. Alt virker til å flyte rettings løst. I 8 1\2 er det flashback og flash forward uten klare rammer som gir dette preget, i Glen or Glenda er det den merkelige blandingen av sjangere og de multiple fortellerne som forvirrer.

Begge filmene har også blitt tolket til å være selvbiografisk (Bordwell s211). I 8 1\2 er det, som nevnt i sitatet ovenfor, Fellinis problemer med kvinner og Ed Wood var en transvestitt akkurat som karakteren han spiller i filmen. Filmene hans er annerledes akkurat som Fellini, med et veldig særegent og personlig preg, som gjør han en slags autor.

Modernistisk film er ikke nødvendigvis et kvalitetstempel (Konklusjon)

Jeg kan ikke forstå hvordan det er å ha et behov for å gå i kvinneklær, men etter denne filmen har jeg fått en større innsikt i problemet som også er av en mer generell form. Det å være annerledes.

Jeg ønsker bare med denne oppgaven å si at kanskje ikke han var så ille som kultureliten skal ha han til. At han kanskje ikke er den beste modernistiske regissøren, men at han ville bli sett helt annerledes på han hvis han ikke laget filmene på feil sted, nemlig Hollywood. Regissører som Fellini og Alain Resnais laget bedre filmer, men Glen or Glenda er personlig på mange nivå. Å bare le denne filmen vekk ville være galt. For å bruke en lignin er filmen som en barns tegning, vi kan sette spørsmålet til talent men ikke til skaperglede.

Ed Wood vil for meg være et eksempel på at hvis man virkelig ønsker noe bare bør satse og aldri gi opp, men heller aldri regne med at noen kommer til å forstå. Som et individ er man alene og det er prisen man må betale. Og når vi da ser kultureliten gruppe seg rundt filmer som 8 1\2 og Hiroshima mon amour, men forkaster denne filmen så er ikke bare Glen or Glenda modernistisk i den tematiske og stilistiske måten men også rent symptomatisk. Man kan ikke bli akseptert av mainstream, eller bli forstått i sin tid.

Så nyt filmen som søppel å le, for det er det Brecth vil! Men vær klar over at den siste latteren kan være på deg.

Det å lage kunst film i Europa blir oppmuntret til men det å lage det i Hollywood, da er det uforståelig og dårlig. Så når vi ser avisen med overskriften ”World shocked by a sex change” ligge i søppelet så er det nok mange på den tiden som ønsket også denne filmen skulle ligge i den samme søppelkassen. Men de kan ikke se hva denne filmen virkelig ønsker å si; at å være annerledes skal ikke være ulovlig eller galt. Modernistisk film er ikke nødvendigvis et kvalitets stempel, den har bare en normativ estetikk som dyrker bruddet med tradisjonene og tar opp temaer om eksistensiell verdi. Ed Wood brøt med tradisjonene i tradisjonenes mekka. Jeg mener at jeg har nå vist estetiske, tematiske og ren symptomatiske elementer i denne filmen som er modernistiske. Jeg avslutter derfor med et sitat fra Ed Woods

«One is always considered mad when one perfects something that others cannot grasp.»

-Ed D. Wood jr.

Litteraturliste.

Adorno, Theodor (1973), Om kulturindustrien, fra Hans Fredirk Dahl (red), Massekommunikasjon, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, Norge

Asbjørnsen, Dag (1999), Dypt og grunnleggende overfladisk, Spartacus Forlag, Oslo, Norge

Berger, Peter (1974), The Homeless Mind. Modernization and Conciousness, Vintage Books USA

Bordwell, David (1985), Narration in the fiction film, Univ. Of Wisconsin press, USA

Nichols, Bill (2001), Introduction to Dokumentary, Indiana University Press, Bloomington, USA

Næss, Even (1997), Filmatisk modernisme: Filmfortelling, tidsbilder og modernitet, fra Motskrift nr 1\97.

Internet sider:

Bob Bankard, (16.02.2006), The Ed Wood Guide, phillyburbs.com

Brooke, Michael og Maltin, Leonard (16.02.2006), Biography for Edward D. Wood Jr., Imdb.com

O’Connor, Dale og Maltin, Leonard, (16.02.2006), Biography for Federico Fellini, Imdb.com

Weaver,Tom, (16.02.2006), Biography for Dolores Fuller, Imdb.com

Filmen Glen or Glenda (1953):

Øvelsesoppgave:
Bruk resten av timen på svare så mye du kan på disse to oppgavene. 

1) Er Ed Wood bare en ræva filmskaper, eller var han en genial filmskaper til feil tid og feil sted?
2) Finnes det mange ræva filmskapere i Europa som er gjemt bak «Det er KUNST FILM VETTU» stemplet som naturlig følger Europeisk svada?

TankeKrim Spesial – Nyttårskavalkade for 2017

Jupp!

I TankeKrims Årskavalkade 2017 snakker vi om:

Trump, Trump, Trump. Donald Trump. DAP radio og FM. Sparepærer og hvor tullete det er. Brexit iverksettes formelt Populist/ytre-høyre test etter Trump & Brexit Medias venstreleninger. BI-etterforskning av Russland-innblanding i presidentvalgkampen. Nyvalg i Storbritannia. Stortinget vedtar kommune og region-reformen. Valget i Tyskland Aftenposten er mer rød enn klassekampen. Mer Trump. Anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad Trumps suksess. Trumps suksess som beskrevet i dagsnytt 18. Weinstein og #MeToo. Mugabe går av som president i Zimbabwe etter 37 år Carl I. Hagen blir fravrista plass i Nobel-komiteen Mission Impossible filminnspeling med Tom Cruise på Preikestolen Likestillings- og diskrimineringsloven Trond Giske hemmlige sex liv som alle visste om Torbjørn Jagland, Nobels komiteen og andre elleville sprell rundt det. Ekte Nyheter kvartal for kvartal. Koran klosser I Oslo. Anti-demokratiske tanker I 2017 Populisme vs demokrati KRF som et tulleparti og Hareide som en prektig tufs. Toxic masculinity Alliansen og jødekonspirasjoner Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) TankeKrim kom og det bør vi nevne. Demokrati kontra overkjøring av folket.

 

Vi holder også Terror angrep telling og nevner:

1.januar Nattklubb i Istanbul 22.Mars London bridge 3.april islamistisk terror i St.Petersburg 7.april islamistisk terror i Stockholm, 9.april islamistisk terror mot 2 koptiske kirker, minst 22.mai islamistisk Manchester Ariana Grande, 3.juni islamistisk London Bridge & Borough Market 19.juni anti-islam Finsbury Park Moske 28.juli – islamistisk knivangrep, Hamburg, 17.august – islamistisk Varebil, Barcelona, 18.august – islamistisk knivangrep Finland 19.august – islamist knivstikker 8 i Surgut, Russland 14.september – islamistisk Toulouse 15 september – islamistisk London bombe på T-bane 10.oktober Marseille skjærer strupen av en og stikker annen kvinne til døde 14.oktober 500+ drept i angrep mot hotell i Mogadishu, Somalia 5.nov ateistisk terror mot baptistkirke i Texas, 24.november intern-islamistisk angrep mot moske i Egypt 300+ drept 11 desember – Bombing av Manhattan 21 desember Saeed Noori kjører ned folk I Melburn. 27.desember, St.Petersburg igjen


Øvelsesoppgave:

Lik, del, abonner og kommenter 🙂

Godt nytt år! Og spådom for 2018

Godt nytt år!

Ifjor gav jeg spådommer for det nye året. La oss se først hvor godt jeg klarte å spå fremtiden.

1) Noen jenter kommer til å bli voldtatt og menn må ta ansvar for sitt kvinnesyn.

Vel det var hele #MeToo da. Men det fascinerende var at det var oftes menn som hadde tatt ansvar for sitt kvinne syn (mannlige feminister) som sto bak de fleste overgrep mot kvinner de siste 30 årene. Noe å tenke på.

2) 2-4 muslimske terror aksjoner kommer til å bli gjenomført.

Var vel litt mer enn det.

3) Muslimer kommer til å bli redde fordi slemme hvite mener de er en fare.

Må si jeg ikke opplevde mye tårer felt i avisene for muslimer i år. Jeg kan ta feil, fordi jeg leser de mindre og mindre. Men jeg kan ikke… Jo, Faten! Stemmer. Faten gråt vi mye for.

4) Politikere kommer til å komme på noen geniale ideer som vil gjøre livet vanskeligere for folk.

1 januar 2018 kommer vi til å miste mer ytringsfrihet enn noen gang. Så der fikk jeg rett.

5) Elleville kunstnersprell som skyver grensen for hva vi mener er sømmelig som vil bli genierklært av media.

Joda, kunstere har laget sine pervasjoner, men kanskje det jeg vil fokusere mest på er The Last Jedi. Jeg har ikke sett den, men slik jeg har forstått det var det rendyrket Nihilisme i den filmen. Altså en rettningsløs film som prøvde å ødlegge konsepter om godt og ondt. Noe som er kjernen i Star Wars og essensielt for nihilister, postmodernister, moralsk og kultur relativister å få fjernet.

Vi kan jo si «det er bare en film«. Men den film serien har nok lært mange barn om konseptene rundt godt og ondt. Religion og Kristendom har nok fortalt det, men visuelt og pop-kulturellt har Star Wars nok preget mye av dette. Nå fikk en nihilist gjort opp til ned og satt godt og ondt i blenderen så ingenting kan skilles ut lenger. Kudos til han. Det frie markedet dikterer og aksjonærene skal ha sitt. Så dette er bare bra for konservative. 

 

Såååå…

Spådom for 2018:

 1. Mer av det samme
 2. Diskutere mer av det samme
 3. Politikere gjør hva de vill
 4. Folket klager
 5. Ingenting skjer.

Øvelsesoppgave:
Ingen øvelsesoppgave idag. Det er nyttårsaften.

TL;DR: Den naive tro på det frie marked.

Jeg tok litt av i forrige blogg innlegg, så jeg glemte en viktig ting: På nettet har alle ADD. I min kritikk av konservatives elsk for kommersialisme glemte jeg markedliberalismes første bud: Alt vi lager må kunne appellere til 8 åringer som har drukket 3 energidrikker og ikke være skrevet som en 8 åring som har drukket 3 energi drikker.

Så la meg destillere mine poeng ned til punkter.

 1. Markedliberalisme er ikke konservatives beste venn.
 2. Kommersielle og lett selgbare ideer er primært venstre orientert
 3. Venstre siden (pga sin kollektivistiske tanke støtter oftere opp under likesinnede ideer), konservative (individualister) krever total enighet for å finne ideen verdt å spre.
 4. Dette gjør at venstre ideer sprer seg fortere og sterkere enn konservative
 5. Markedsliberalisme, som alle andre ideologier, blir tullete hvis rendyrket.
 6. Større selskaper viser ingen takknemlighet for frie tøyler og viser fort forakt for kunder og ansatte.

Resten tror jeg var konkrete eksempler, spekuleringer og kreative formuleringer.

Øvelsesoppgave:
Var det noen viktige poenger fra forrige blogginnlegg ikke nevnt på listen?

Den naive tro på det frie marked.

 

Sååå…

ouroboros

Bildet vill bli forklart hvis du gidder å lese hele innlegget!

Jeg har lenge sagt at jeg er politisk nøytral men har vel for det meste spyttet til venstre. Jeg har forklart mange ganger på bloggen hvorfor. Det er fordi jeg opplever at venstresiden har definisjonsmakten på det meste og det er ikke bra.

Som politisk nøytral ønsker jeg ikke rendyrket venstre side eller rendyrket høyreside. Jeg tror på demokrati og ytringsfrihet. Kall meg gjerne en nasjonalistisk populist, fordi jeg mener at FOLKET skal bestemme hvor en NASJON skal gå. Men jeg er pragmatisk og rendyrker ingenting.

Men idag vil jeg altså slå litt til høyre. En ting som har irritert meg noe voldsomt med høyresiden er deres naive tro på det frie marked. Jeg har noen ganger parodiert dem ved å si «markede rår og aksjonærene skal ha sitt«. Noe jeg mener er essensen av en slik tro.

Problemet med å tro at markede bør rå er at man ser på kun staten som problemet. Dette er ikke slik jeg ser det. Jeg ser på makt som problemet. At noen skal få for mye makt. Om det er stat og kommune som får all makt eller markede vil uansett ikke tjene individene.

Større konserner har også makt og de kan også misbruke sin makt. Noe vi ser skjer gang på gang. Naive kapitalister vil da for eksempel hevde at dette er på grunn av «crony capitalism». Altså når større firmaer jobber med staten for å ivareta sin makt. Det kan sikkert stemme noen ganger, men noen ganger klarer disse større forretningene å være korrupt helt på egen hand.

Når en institusjon blir stor og feit nok blir de grådige, korrupte og nær sagt ondsinnet. De får forakt for sine kunder og særlig for sine konkurrenter. Kapitalister er nemlig ikke så glad i konkurranse som de hevder de er. Dette kan lede til kartell virksomhet eller aktivt arbeid for monopol. Vi som forbrukere, arbeidstakere og folk er ikke tjent med noe av dette.

Noen ganger kan resultatet av «markede rår og aksjonærer skal ha sitt»– mentaliteten at vi som individer kun kan velge mellom pest og kolera. Et eksempel kan her være nett handel. Amazon.com er et konsern som har ekstremt dårlig arbeidspolitikk. De er selvfølgelig også utad veldig politisk korrekt. De er også det største nettbutikken å finne.

AmazonMen «markede rår og aksjonærer skal ha sitt» tilsier at vi skal stemme med lommeboken vår. Men har jeg noe særlig alternativer da? Før handlet jeg mye på Play.com. Leste en artikkel et sted om at cookies (disse data filene som sender informasjon tilbake til nettsiden du har besøkt) registerer om man går på andre nettbutikker før man handler. Så jeg tok alltid litt tid på å granske Play.com før jeg eventuelt handlet på amazon.com. Var det billigere på play.com så handlet jeg der.

Så gikk play.com konkurs. Det ble noe annet. Jeg vet ikke hva. Så nå har jeg CDON.com. Et nettsted jeg ikke har brukt mye men gradevis har begynt å bruke mer. La oss håpe CDON.com kom kan overleve og at ikke Amazon.com kjøper dem opp snart. For det skjer også. Større konserner kjøper opp og legger ned konkurrenter.

RingnesEt nasjonalt eksempel er Ringnes som kjøpte opp diverse øl produsenter for så legge de ned. Detaljene er uklare fordi jeg ikke er så veldig opptatt av øl, men slik jeg forstår det ble Tau, Dahls, Arendal og Lundetangen iallfall drept av Ringnes sin renselse av Norsk ølmarked.  Det er iallfall slik jeg har forstått det. Korriger meg hvis jeg tar feil. Kan hende noen av dem overlevde i nye former, hva vet jeg. Lundetangen vet jeg ble startet opp igjen iallfall av Aass bryggeri.

Saken er at gjennomsnitts forbruker er ikke informert nok til å «stemme med lommeboken». Skoler underviser ikke smart kjøp. Hvilken ting vi bør handle og hvorfor. Det hender vi får noen moral prekener i media om at det eller det produktet har «palmeolje» eller noe annet svada, men media selv er oftest også kjøpt og betalt av de samme markedskrefter. Lager media storm vil jeg ofte tippe det er konstruert storm ønsket av andre konserner.

Det er dessverre alt for mange «first price mennesker« i Norge. De som ikke bryr seg om mat blir servert i trau og synes «vi er det billigste alternativet» er en god nok salgs strategi. Det klages over lavt utvalg i butikkene, men når man lanserer nye produkter kjøper ingen det. Butikker som er litt dyrere men har stort utvalg blir lagt ned og vi får Rimi 1000 og Kiwi butikker i stedet. Men «markede rår og aksjonærene skal ha sitt», så vi kan nå velge mellom billig drit ifra to kjeder. Dette er vi alle tjent med. Tjøss mæ.

Mitt poeng er vel at rendyrke kapitalisme, særlig slik Norsk kultur nå er, vil også kollapse Norge. Vi er ikke opplært i å takle det, så det å innføre det nå vil gjøre at vi råtner på fot. Først i det minste lær folk å svømme før man fjerner livsbølje.

Markede rår

La meg komme med tre eksempler til. En nasjonal, en internasjonal og en pop-kulturell. Jeg vil nevne privatisering av persontrafikken på jernbanen, at nettnøytralitet blir fjernet i USA og Star Wars: the Last Jedi filmen.

Privatisering av Norsk persontrafikk på jernbanen.

Så vi har hatt kapitalist regjering i 5 år nå og de har hatt elleville ideer om privatisering. Privatisering er bra fordi da kan «markede rå» og… helt riktig… «aksjonærer skal få sitt.» Så de har nå bestemt seg for å privatisere persontrafikken på jernbanen. Dette vill funke på grunn av -isme.

Folk var imot dette, men la oss ikke høre på folket, la oss høre på -isme. Det har ikke skjedd ennå, men det vil skje snart og følgende vil trolig være utviklingen. Først skal diverse firmaer legge anbud til stat og kommune. Hvem kan selge seg til «first price» pris? Hvem kan være mest simpel og billig.

For firmaer er det da tre alternativer: 1) Gi en dyr men ærlig estimering, 2) lyve seg billig og i stedet sprenge budsjett og kanskje håpe stat og kommune vil ta regningen eventuelt kollapse og gå konkurs, 3) kappe vekk ALT av ekstra og la gips og papir tilbudet bli lagt på bordet.

Med rendyrket -isme av kapitalisme typen vil da scenario 2 eller 3 bli valgt og så kommer resultatene. Og hva resultatet blir kan man bare spekulere inntil videre. Hva jeg med rimelig sikkerhet kan si vil skje er at forbrukere vil bli sure, og kapitalister vil si «men markede rår og aksjonærer skal ha sitt» så funker det ikke er det ikke -ismen som er gal men virkeligheten.

Hvis kapitalister hadde fulgt litt med på hva som skjer på jernbanen ville de fått med seg at så godt som INGEN privateide firmaer går med overskudd så enten trenger de statlig subsidiering eller så går de konkurs. Men dette kommer sikkert av at «markede rår og aksjonærer skal ha sitt» så det får gå som det går fordi -isme.

Det er altså fullt mulig at privatisering av Norsk persontrafikk på jernbanen vil funke eller det kan totalt kollapse. Hva som er sikkert er at de med naive tro på det frie marked vil IKKE ta selvkritikk skulle infrastrukturen på jernbanen implodere.

Jeg vill tippe at NSB får fortsatt kjøre på Norsk jernbane, men at de må kannibalisere inntekt for å betale tilbake igjen til stat og kommune. Det er en merkelig fortetnings praksiss, som skjer flere steder, hvor firmaer selger deler av seg selv, også leier det tilbake igjen. Har aldri forstått dette, men så igjen er jeg KUNSTENER, og ikke big business mann. Har ikke engang tatt et år på BI eller Norsk Handelshøgskole. 

Men ja, det ser ut til at det er bra for fortetninger å selge selv også leie seg selv inn igjen. Aner ikke hva som er logikken. Advokater vet nok hvorfor. Noe med skatt eller hull er hva faen.

Så hvis ikke NSB kan fortsette ved å betale litt mer og kutte litt her og der, så vil nok en svensk aktør (eller annen internasjonalt konsern, blant annet Kina) ta over persontrafikken . Da med Svenske eller internasjonale ansatte som jobber for betraktelig mindre enn Nordmenn ville. Det er bra fordi da kan aksjonærene få sitt.

Hvis man følger med ser man at den Norske forretningsmodell nå er 1) pump opp olje fra sjøen, 2) få det inn i stat og oljefondet, 3) invester i utlandet med oljepengene, 4) bruk oljepenger til å ansette internasjonale konserner til å gjøre arbeid i Norge det er behov for. Altså fra sjø, til stat, til utlandet. Bravo. Da kan internasjonale aksjonærer også få sitt. Sverige kan kjøre oss landet rundt og Kina kan bygge våre bruer [1]

Nettnøytralitet er dårlig for aksjonærene.

USA er landet med rendyrket kapitalisme som sin ideologi. Den er seff hudtynn, men på overflaten er det markede som skal rå. Men det er mye «crony kapitalisme» der, men det er sak for en annen gang.

Ajit_V._Pai_headshot

Ajit Pai. Mannen som jobber for at aksjonærer skal få sitt når det kommer til nettbruk. Det er en mann du kan stole på. Hadde jeg møtt han på elkjøp hadde jeg kjøpt hva han anbefalte ukritisk. (Ja, det var ironi. Makan til selger smil skal du leite lenge etter).

Så kapitalistene har funnet ut at aksjonærer får ikke sitt når det kommer til nettbruk. Nettet var for fritt for markedskreftene. Så de fjerner nettnøytraliteten og det er jo bra fordi da kan AKSJONÆRER få sitt og det er alltid bra.

 

Det er ikke blitt gjennomført i skrivende stund og folk har malt fanden på flatmark om hva som kan skje når dette blir gjennomført. Venstresiden er de største forsvarene av nettnøytralitet, selv om det er ikke så svart-hvit. Noen på høyre siden, som faktisk har forstått hva kapitalisme egentlig er, har også sendt tvilssmelding om dette.

Aijt Pai har nå fått igjennom at nettet skal ikke være nøytral lenger. I praksis betyr det at amerikanske nettleverandører kan dele opp nettet i pakker og selge det til de som vil ha.

Jeg liker å bruke metaforen om meny og buffé. Nettet var før en buffe. Du kunne gå og spise hva du ville. Nå skal det bli en meny hvor nettleverandørene kan tilby pakker slik at om ikke nettet lenger er en buffé så vil noe på nettet bufre raskere (Eh? Eh? Ordspill på HØYT NIVÅ!!!).

Dette er bra, fordi da kan nettleverandører selge nettet som man selger kabel kanaler. Du kan derfor kjøpe pakker etter hva du som forbruker ønsker. Er ikke det fantastisk? Hvis du vil bare lese Dagblæh, Aftendassen og VG så skal du få slippe å betale for å lese AndyAce83´s Tanker om Ting. Du kan frivillig lukke deler av nettet etter dine egne preferanser! Det er helt genialt og i tillegg kan aksjonærer få sitt.

Og la oss være ærlig her. Siden dette er en gavepakke fra kapitalister og republikanere til storkonsernene vil jo seff storkonsernene være mer sympatisk tilbake ved å ha mer tillit til konservative idealer ikke sant? Det er jo det vi ser er det ikke det Paj? At de store firmaene som har tjent godt på markedsliberalisme har aldri vist sosialistiske sympatier. Tjøss mæ i ræva!

Gøgle

Gøøgel har vokst seg store og feite i markedsliberalismen (den var ikke fri nok ifølge Pai, men tydlig nok til å bli store og feite) og se så takknemlig de er.

 

Igjen en TOTAL manglende forståelse for hvordan verden faktisk er. Hva vi mennesker er! Her skal man innføre -isme politikk helt uten å stikke fingeren i jorden. Markede rår og aksjonærene skal ha sitt! Punktum.

La oss f.eks se på youtube. Det er den «nye» underholdningen kidsa ser på. Der har man en «markedsliberal» plattform som lar folk velge selv hva de vil se på. La oss ta en titt på hva folk ser på akkurat nå.

Trauunderholdning

Hva kan vi se og lære av hva folk vil ha kan de velge helt «fritt* «. De vil se på trau underholdning. Unge, pene mennesker som ler og flærer. Katte videoer. Tant og fjas. Fast food underholdning og hjerne-godteri. Ofte med venstreforvridde under og overtoner. Dette er det folk vill ha. Så hvis man er markeds liberalist ukritisk vil man ende opp med å få samme f-skapen bare at aksjonærer får sitt.

Men la meg bygge en liten BI-student stråmann her. Handelshøgskole mannen vil si «Jommen, jommen, jommen. Konservative stemmer vil jo ikke bli kvelt. Det er feil å tro at med en markedsliberalistisk nett-modell så vill nettet bli oversaturert med venstreideologi fordi de konservative vil jo støtte opp under konservative ideer og det vil jo være bra. De vil måtte betale for å få lese på Breitbart. Det er jo helt supert!»

Ren og skjær skvalder. La meg bruke min egen erfaring her. Jeg har skrevet denne bloggen i gudane vet hvor lenge. Jeg har kommet med konservative tanker og laget kunst som IKKE er konservativ, men iallfall er kritisk til dagens zeitgeits. Har jeg observert at konservative har støttet opp under mine prosjekter? Nei! Det er de for gode til. Det er de for gjerrige til.

Venstrefolk har ikke peil på penger og vil gjerne kaste sine penger på venstreforvridde ting. Konservative er opptatt av seg og sitt og kunne ikke brydd seg døyten om konservative stemmer blir kvelt. Konservative skapere finner det nedlatende å tigge om penger og skrike etter oppmerksomhet så de havner i nett eteren. En eter som nå også vill bli lukket bak en betalingsmur konservative ikke har noe interesse av å betale for.

Jeg har laget konservativ podcast. Vi kan diskutere kvaliteten på den (jeg er ganske fornøyd, men kanskje andre mener den burde vært bedre) men jeg har observert følgende tendenser: Konservative forstår ikke at for at konservative ideer skal sprees må de faktisk SELV spre dem.

Det vil si at de må sette seg inn i hvordan youtube funker. At de må faktisk se HELE podcasten, de må kommentere på den og de må «like» den. De må så dele den på twitter, på facebook og andre steder for at de konservative ideene skal få vind under vingene. Men gjør de det? Nei.

Vi laget en podcast om Ayn Rand. Tanken var å diskutere henne og få hennes ideer ut der. Jeg er ikke ukritisk enig med Ayn Rand, men en vel balansert tanke diett har flere perspektiver og hun har noen ideer verdt å tenke over. Så vi lager en Ayn Rand video og feedbacken vi får er at fordi vi ikke sleiker ræva hennes så er den ikke god nok. Den blir ikke delt på twitter, og den stagnerer helt. Og nå skal konservative i tillegg måtte betale ekstra for å se den, når den ikke passer med deres puritanske idealer? Oh, det er så naivt at det er ikke komisk engang.

Så har vi sytingen og klagingen på at twitter er så slemme og sensurerer folk. Er de ikke slemme? Men hvem går over til gab.ai eller minds.com? Ingen. De vill heller klage på at twitter er galt på twitter. Syte over facebook sensur på facebook.

Og er jeg noe bedre? Nei, jeg er mest på twitter jeg også fordi det er der FOLK ER! Er du med? Vi vill heller mistrives sammen et sted enn å gå over til andre steder. Det er slik markede fungerer. Det er det som er problemet med en ukritisk tro på markedsliberalisme. Folk vil heller akspetere subpar produkt enn å faktisk gjøre noe med saken. Gang på gang. Folk liker bedre å klage enn å gjøre noe med det. Og når folk prøver å gjøre noe med det blir det ignorert.

Men til nå er dette et problem i USA. Men vi har Erna Solberg i regjering og hun gråter mye for aksjonærene. Så vi får se hva som skjer.

(*Google og youtube er ikke i realiteten markedsliberale. De leker med tallene for å presse frem videoer med holdninger og verdier de ønsker skal frem og skjuler videoer med tanker de ikke liker. Men i denne sammenhengen lar vi oss ikke distrahere for mye av dette)

Pop-Kultur og markedsliberalisme i lys av Star Wars: The Last Jedi.

Et eksempel på hvordan markedsliberalisme funker er å studere pop-kulturen. Mange ler godt av George Carlin . Han kritiserte religion og det frie marked mye. Artig mann. Paradokset eller ironien er at Carlin tjente godt på bite handen som matet han. Han kritiserte de frie markedskrefter og samtidig ble han rik. Vinn for han, status quo for oss andre.

La oss le og flære litt med han:

I år kom den nye Star Wars filmen ut. The Last Jedi. «Bare en film» tenker markedsliberalister. «Kultur-marxisme og sosialisme kommer fra akademiene». Så hvis bare gjør det vanskelig å komme inn på universitetene så vill folk ikke bli sosialister. Igjen, en fullstendig manglende innsikt i hvordan verden faktisk fungerer. Akademiene påvirker minimalt enkelt menneskers oppfatning av verden. De er lukket og abstrakte. Teoretiske og oftes uvesentlige.

Det er i pop-kultur og media at sauer lærer sin breking. Star Wars er IKKE bare en film. Det er et kulturellt ikon. De fleste vet om den og forstår skjapt hva «force», «darth vader» osv er. Star Wars er også en av de få pop-kulturelle tingene som fortsatt har en kjerne av konservative ideer. Det var til The Last Jedi (2017) kom ut.

Jeg har ikke sett the Last Jedi selv. Hadde faktisk tenkt å gjøre det, fordi jeg faktisk likte The Force Awakens (2015), men når jeg fulgte med på analysene (altså IKKE anmeldelsene!) av filmen begynte jeg å innse at hva det enn var som var bra med the Force awakens er fullstendig subvertert med The Last Jedi.

The Last Jedi, slik den har blitt presentert for meg, totalt subverterer ideene om godt og ondt. Den ødelegger premissene fra de originale filmene om at man har gode mennesker (jedi) og onde mennesker (sith) som har agendaer og er aktive aktører med agendaer og at vi som mennesker via våre valg kan forandre ting fra godt til ond (prequel) eller fra ondt til godt (originale trilogien).

Istedet blir vi servert nihilistisk og moralsk relativistisk svada om at opp er ned og ned er opp og ingenting egentlig betyr noe. Dette er hva vi blir servert i trauet og dette er hva barn og unge spiser opp. Det er jo STAR WARS (TM, C og whatever) har blitt. Takk Disney!

Jeg har tenkt å se filmen. Skal trolig låne den av noen venner. Det er en eufemisme for pirat nedlaste.

 

«Men du kan da ikke gjøre det? Det er stæling! Markede rår! Hvem gråter for aksjonærene? Disney sulter! Du ville ikke stjålet en bil?»

 

Det er bare en ting å si til det: TJØSS MÆ!!!

Når jeg så har faktisk sett filmen kan det hende jeg skriver en analyse av den for å se om den faktisk er så nihilistisk som analytikere (igjen IKKE anmeldere) sier den er. Anmeldere har seff skrevet at filmen er genial. All moralsk relativistisk nihilisme er «smart og komplisert«. Det er derfor HBO serier er så geni erklært fordi det er bare retningsløst svada for dekadente mennesker.

 

Men ja, The Last Jedi ble en suksess. Markede rår. Aksjonærene fikk sitt. Og vi ble servert ennå mer råtten gift. Kjempe bra! Så er du konservativ støtt ukritisk de frie markeder. Da vil det som ouroboros bite seg selv i halen.

 

Vi trenger balanse. Den eneste måten å få balanse på er også være kritisk til seg selv. Lar man markede få flyte helt uten kritikk vil vi bare ende opp der vi var. Vi trenger ideer og mot ideer. Vi trenger ytringsfrihet og demokrati. Ja, vi trenger et fritt marked også. Men det skal ikke få flyte helt fritt.

Vi må støtte opp under ying og yanger. Det frie marked må konfronteres av en stat. En stat må konfronteres av markede via f.eks ytringsfrihet. Religion kan balansere de to kreftene og vitenskap kan balansere religion. Media kan og bør spre alle ideer. Men vi som individer må SELV gjøre noe også.

Moralen er derfor: Liker du ideene som Tanker om Ting og AndyAce83 skriver så DEL DET! Ta ansvar. Ikke tro at markede alene vill hjelpe noen. Ser du videoer på nett som du er helt eller delevis enig i, spre det rundt eller i det minste trykk på like knappen.

Hvis du tror at det frie marked er så forbaska bra så må DU faktisk ta del i det. Å være likesinnede innebærer faktisk INDIVIDUELLT ANSVAR. Du må gjøre noe. Du må dele. Du må støtte likesinnede. For selv om vi alle er individer, er vi helt svake alene.

ouroboros

Det frie marked er venn med sosialisme. Ser man ikke det har man -isme feber. Vet du ikke hva -isme feber er har du ikke lest nok av bloggen min.

Øvelsesoppgave:

Er du enig i dette innlegget del på facebook, twitter… gab? Minds? Hva er det? Del det uansett!!!

 

Nih-snilisme!

Eller: Jarl Wåge gråter en tåre for fakta feil rundt gruppevoldtekt.

«I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer; and shall cast myself from this garret window into the squalid street below.»

 • H.P Lovecraft, «Dagon»

 

Sååå…

Nietzsche sa det best når han sa «if you stare into the abyss, the abyss stares back at you». Jeg har kikket ned i avgrunnen og avgrunnen har sett på meg… og den lo.

Jeg har møtt noe i menneskeform, men menneske var det ikke. Det snakket. Det brukte fine ord. Men bak hans ord var ondskap så mørk at når jeg så dets perverse åsyn ble jeg kald av redsel. Jeg har debattert med Jarl Wåge om Fittja voldtekten og jeg ble drevet nær galskap av det.

Hvis du ikke har fått med deg saken (fordi media har tonet dette ned), la meg oppsummere:

I Fittja foregikk det en gruppe-voldtekt av særskilt alvorlig karakter. Slik saken har blitt presentert har en narkoman dame på jakt etter harsj blitt tatt med inn i en blokk trappeoppgang hvor hun ble voldtatt av 5 til 6 menn på en ganske grusom måte. Men dessverre var ikke det grusomt nok.

For i tillegg til at 5-6 menn voldtok henne, truet med å bruke kniv i anal inngangen hennes, men lot være når hun ba om nåde, så var det 10 til 15 tilskuere som så på og syntes dette var morsomt. Toppen av dritt-kaken var at når voldtekten så var over, så nektet folk å hjelpe damen fordi hun var «ekkel siden hun hadde sæd i håret». Hun måtte derfor komme seg inn til sentrum på egen hand for å få hjelp.

Mennene ble senere arrestert, også så frikjent. I ettertid har politiet blitt anmeldt til Justitieombudsmannen for «Vesentlige mangler inngår i etterforskningen, både angående de første tiltakene, tidsbruken generelt og avhørsteknikker. For eksempel er avhør ekstra viktig i påståtte seksuelle overgrep med tanke på beviskrav».

Men så skriver Hege Storhaug «Voldtatt av rundt 20 menn. Ingen dømmes i «Det nye Sverige» og med det dukker paradokser, hykleri og faenskap opp best beskrevet som Lovecraftian mørke. Apati og dehumaniserende tankegods av bemørk nilhilsme. Jeg kjente jeg ble uggen av hele opplevelsen.

Den «snille» mannen Jarl Wåge skriver på twitter: «Om det er ein eller 20 som valdtek, så er det for mange uansett. Vi må aldri godta at slikt skjer. Men vi skal heller ikkje godta at stadig fer med usanningar. Det hjelper ingen.»

789

Med andre ord skriver han «Gruppevoldtekt er ille, men tenk på Hege Storhaug, hun farer med løgn». Dette er et eksempel på det man kaller moralsk relativisme, som henger sammen med ateisme og nihilisme. Her skal man drive med sofisme og side sette grusom voldtekt med feilaktig rapportering. 

 

PÅ den postive siden3

Jarl Wåge: En snill mann.

Men som i gruppevoldtekten i Fittja var det ikke bare en person som gjorde en styggedom her. På lik linje med den totale samfunnsmessige kollapsen (anomie) den saken beskriver, går folk i forsvar av Jarl Wåge.

De begynner å le og flære. Sette den narkomanes damens beskrivelser i tvil. Håne de som mener at det er vederstyggelig å sidesette Hege Storhaugs «faktisk helt feil» rapportering med gruppevoldtekt med 10-20 tilskuere!

 

Her er hva jeg mener om Storhaug saken: Kan man si at publikum til en voldtekt, som står og heier og ler, noen av dem skal ha onanert på den narkomane damen i tillegg; Kan man si det er «faktisk helt feil» og inkludere dem som deltagerene i voldtekten da? 

Kall meg gal, men jeg mener at hvis folk er vitne til en voldtekt og koser seg av opplevelsen, så er man om ikke juridisk del av en voldtekt så iallefall moralsk del av en voldtekt.

 

PÅ den postive siden4

En snill mann. Han har da iallefall menneske form. Men øynene hans… det er noe der. En stygghet ord kan ikke beskrive men til galskap vil lede.

Men moral er ikke Jarl Wåges sterke side. Moral er for andre folk. Han skal være «snill». Han skal drive politisk spill. Han skal vri og vende. Kverulere. Han skal ha sympati med djevelen. Han skal le og flære.

 

Og hans allierte vil være med. Det er moro le og flære av andres elendighet. Og kunne dra andre ned i dragsuget samtidig er bare fantastisk.

Hege Storhaug må taes ned. Hun må forfølges. Hun er slem, fordi hun sier slemme ting. Gruppevoldtekt er «lol». Det er *knegg, knegg*. For å sitere noen under rettsaken i Fittja voldtekten «Kvinnan är en knarkare».

Fittja

Tatt fra dokument.no

Altså bare en narkoman. Men ikke vær slem med multikultur! Men narkomane! Det kan vi le og flære av. Eller vi kan kalle dem rasister som de gjorde i Si;D i aftendassen. Uten om romfolk selvfølgelig. DE må vi gråte tårer for. Hykleri!

HYKLE-FAEN-RI!!! Ren, pur hykleri av den mest råtene, apatiske og nihilistiske typen. Jarl Wåge og hans venner har sikkert gråtet mange tårer for #MeToo. Det er jo snillt. Men når en narkomane har opplevd gruppevoldtekt av Taharrush typen (du vet vel hva det er, regner jeg med?!) da skal vi le og flære litt. Noe annet ville vært slemt. Sette den narkomanes historie i tvil. Det er bra! Men ellers mener nok Jarl Wåge at man ALDRI må sette voldtektsofferets historie i tvil, uten om når multikultur står bak.

Jeg kjente jeg ble kvalm av diskusjonen. Uvel. Kvinne uten vett i skallen kom inn fra sidelinjen og ville leke med Wåge. Hun ville le og flære litt. Ante ingenting om saken, men det var moro å le med Wåge vettu.

1012

Jeg må sitere Lovecraft igjen.

«There are black zones of shadow close to our daily paths, and now and then some evil soul breaks a passage through. When this happens the man who knows must strike before reckoning the consequences.»

 • H.P. Lovecraft, The Thing on the Doorstep 

Normalt så bruker jeg mye ironi og sarkasme. Jeg troller styggedommen. Ler av dem. Påpeker hykleriet med stor underholdningsverdi… Men jeg hadde bilder i hodet. Jeg så for meg hva som hadde skjedd mens jeg snakket med disse moralske relativistene. Jeg påpekte gang på gang hva som hadde skjedd til dem. De lo og flæret.

HakkIplata

Jeg har mørk humor. Bekmørk humor. Mørk som negeren i Afrika (OPS DER GIKK JEG FOR LANGT), men å le og flære av en gruppevoldtekt av DENNE grad? Det krever et død sjelsliv.

Jeg har selv harselert litt med Voldtum-tekten her på bloggen, men jeg innrømmet jo flere steder at det var for jævlig like vell. Det var omstendighetene rundt, det moralske forfallet som tillater dette, jeg gjorde mest narr av. Det pornografiske samfunnet vi er med på å skape. Særlig i del to «Siste innspill om Hemsedal voldtekten (la oss lære av andres feil).» hvor jeg tydlig viser min avsky over hele saken og skriver om de tiltalte «Forakt! Forakt for horebukkene!».

Det sagt, var jeg veldig i tvil om jeg burde ha skrevet noe Voldum saken, og hadde jeg blitt konfrontert med det så ville jeg ikke utelukket at jeg hadde kapitulert.Selv om saken er radikalt anderledes på flere områder. Ikke minst i hvordan vi som samfunn reagerte og hvordan media skrev om det.  Jeg hadde nok ikke fjernet innlegget, men innrømmet at den er… problematisk. 

Men disse menneskene? Wåge og vennene hans? Nei, de har «snillheten» på sin side. De er redd for fremmedfrykt, ikke gruppevoldtekt. Redd for «faktafeil» og språklige overdrivelser, ikke liv som er ødelagt. Man må knuse noen egg for å lage en omelett. Man må blø litt blod for sosialismens visioner. Man må gruppevoldta noen narkomane for å bygge det multikulturelle utopi.

Dette er humanisme. Dette er toleranse. Dette er neste kjærlighet. Dette er politisk korrekthet. Dette er helt for jævlig.

Nihilismen kulde frøs min sjel. Nei, det var ikke nilhilisme, det var noe verre. Det var noe mørkere. Noe sleipt som kunne kvele deg, men ikke kunne tas. Det var nih-snilisme. Ondskap og galskap gjemt bak løgner om de beste intensjoner.

«I screamed aloud that I was not afraid; that I never could be afraid; and others screamed with me for solace. We swore to one another that the city was exactly the same, and still alive…»

 • H.P Lovecraft, «Nyarlathotep»

Øvelsesoppgave:
Er det hyklerisk av AndyAce83 og snakke lettfattelig om Voldum-saken men så ta Fittja saken gravalvorlig? AndyAce83 vil gjerne vite fordi han er ikke sikker selv. Er det nok forskjell på de to sakene til at man kan rettferdiggjøre tone forskjell på sakene?

PS: Jeg legger dette her til slutt fordi jeg ville ha det med i selve teksten (det var faktisk starten) men teksten tok en annen vending og fokus så jeg legger den her. Det er et eksempel på moralsk relativisme, men det passet ikke så godt inn i selve innlegget.

123456